clode

cookies policy

The website does not automatically collect any information, except for information contained in cookie files. Cookie files (so-called "cookies") are IT data, in particular text files, which are stored in the website user's end device and are intended for using the website. Cookies usually contain the name of the website from which they originate, their storage time on the end device and an unique number. The subject that places cookies on the website user's end device and who has access to them is the website administrator.
Cookies are used to:

 • adjusting the content of the website pages to the user's preferences and optimizing the use of websites; in particular, these files allow to recognize the device of the website user and properly display the website, tailored to his individual needs;
 • creating statistics that help to understand how the website users use them.

The website uses the following types of cookies:

 • necessary cookies, enabling the usage of services available on the website,
 • cookies used to ensure security,
 • performance cookies, enabling the collection of information on the use of website pages;
 • functional cookies that enable "memorizing" settings selected by the user and personalization of the user's interface,
 • advertising cookies, which enable users to provide advertising content more tailored to their interests.

In many cases, software used for browsing websites (web browser) allows cookies to be stored in the user's device by default. Website users can change their cookie settings at any time. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser's settings or inform them of each entry in the device of the website user. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies are available in the software (web browser) settings.

The website administrator informs that restrictions on the use of cookies may affect some of its functionalities.
Cookies placed on the website user's end device may also be used by advertisers and partners cooperating with the website administrator.


Witryna nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookie. Pliki cookie (tak zwane "cookies") to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiot, który umieszcza pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i kto ma do nich dostęp, to administrator strony.

Pliki cookie służą do:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika i optymalizacja korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać rodzaj urządzenia końcowego użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić dostosowaną do właściwości tego urządzenia stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z nich.

Witryna korzysta z następujących rodzajów plików cookie:

 • niezbędnych plików cookie, umożliwiających korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej,
 • plików cookie wykorzystywanych do zapewnienia bezpieczeństwa,
 • plików cookie dotyczących wydajności, umożliwiających zbieranie informacji na temat korzystania ze stron witryny internetowej;
 • funkcjonalnych plików cookie umożliwiających "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
 • reklamowych plików cookie, które umożliwiają użytkownikom dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika. Użytkownicy witryny mogą w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie. Ustawienia te można zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o każdym przypadku przechowanie cookies w pamięci urządzenia użytkownika strony.. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator strony informuje, że ograniczenia dotyczące używania plików cookie mogą wpływać na niektóre z jej funkcji.

Pliki cookie umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i partnerów współpracujących z administratorem strony.

You're looking for a job?

See our job offers and become one of the Dragons.

Check our job offers

This site uses cookies in accordance with the Cookie Files Policy. You can specify the conditions for storage or access to cookies in your browser